Instytut Technologii Mięsa

Adres:
ul. Wojska Polskiego 31
60-624 Poznań
tel: (61) 848 72 52,848 72 54
itm@up.poznan.pl

 

Aktualności

Leszek Wybraniec - obrona pracy doktorskiej

Dnia 14 listopada 2014 roku o godz. 12.00 w Sali im. Prof. Stanisława Lecha Jankowskiego Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Leszka Wybrańca, pt. „Wpływ czynników surowcowych i technologicznych na poprawę jakości żywieniowej fermentowanych kiełbas surowych typu salami”.

Promotorem dysertacji był prof. dr hab. Jan Pyrcz z Zakładu Technologii Produktów Mięsnych, natomiast recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski z Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz dr hab. Bożena Danyluk z naszego Instytutu.
 
Pan Leszek Wybraniec jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności AR w Poznaniu. Od czasu ukończenia, w 1996 roku studiów, związany jest zawodowo z grupą Sokołów S.A., w której pełni funkcję dyrektora zakładów w oddziałach: w Tarnowie i Jarosławiu.
 
Obrona pracy spotkała sie z dużym zainteresowaniem przedmiotową problematyką ze strony zarówno Komisji jak i obecnych pracowników naszego Wydziału.
 
Po pozytywnym zaopiniowaniu pracy przez obu recenzentów, została ona pomyślnie obroniona. Pozytywna Decyzja Komisji ds. Przewodu Doktorskiego została zaakceptowana przez Radę Wydziału i od dnia 27 listopada 2014 r. Pan Leszek Wybraniec jest doktorem nauk rolniczych ze specjalnością w zakresie technologii żywności i żywienia.

 

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr Magdaleny Montowskiej

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską dla dr Magdaleny Montowskiej potwierdzenie wysokiej oceny tej pracy przyznane wcześniej w konkursie „Nagroda Miasta Poznania” przez Prezydenta Miasta Poznania.

Pełna tegoroczna lista laureatów ogłoszona 22 sierpnia 2013 r. pod adresem:
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

Wyróżnienie.jpg

Wizyta Dr Jean-François HOCQUETTE w naszym Instytucie

W dniu 17 maja br. odwiedził nas dr Jean-François Hocquette z Narodowego Instytutu Badań Rolniczych (INRA) we Francji. Spotkanie wiązało się z jego pobytem w Poznaniu i wykładem, który wygłosił podczas XVIII Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ oraz II Sesji Międzynarodowej pt. „QUO VADIS Alimentum”, która odbywała się w Puszczykowie k. Poznania w dniach 14-16 maja 2013 r.

Pobierz jego curriculum vitae.

Wykład nt. „The challenge of the beef industry: moving from carcass grading systems to the prediction of beef quality for consumers and citizens” wzbudził bardzo duże zainteresowanie i dyskusję.

Spotkanie jest kontynuacją naszej współpracy, której początki sięgają lat dziewięćdziesiątych i wiążą się z realizacją projektów realizowanych w USA a także w Europie. Ostatnie kontakty wiążą się z projektami „Sigma Chain” i „ProSafeBeef” finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej i wspólnie realizowanymi w latach 2007 – 2009 oraz 2007 – 2012 odpowiednio.

Z tego Instytutu odwiedził nas dr Laurent Debrauwer w 2008 r., a dr Véronique Santé-Lhoutellier w 2009 r.

Nasi pracownicy tj. dr Agnieszka Frala i mgr inż. Jan Wiszumirski byli tam na krótkoterminowych stażach w 2008 r. Ich wizyta wynikała z realizacji programu o akronimie „ProSafeBeef”.

Promocje doktorskie

 

W dniu 8 lutego 2013 roku o godz. 10oo w Kolegium Rungego naszego Uniwersytetu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Frali pt. "Wpływ marynowania na powstawanie heterocyklicznych amin aromatycznych oraz na jakość wieprzowiny grillowanej".
 
Praca doktorska została zrealizowana pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Dolaty. Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Marek Cierach z Katedry Technologii i Chemii Mięsa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie oraz prof. dr hab. Erwin Wąsowicz z Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Obrona przebiegła pomyślnie. Decyzja Komisji Doktorskiej nadająca Jej stopień doktora została zaakceptowana przez Radę Wydziału i od 28 lutego 2013 r. jest doktorem nauk rolniczych ze specjalnością w zakresie technologii żywności i żywienia.

 


 

W dniu 30 listopada 2012 roku o godz. 1000 w Kolegium Rungego naszego Uniwersytetu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anity Spychaj pt. „Określenie przydatności analiz genu oksydazy cytochromowej oraz genu i białka titiny do identyfikacji gatunkowej mięsa”.
 
Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Krystyna Palka z Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i prof. dr hab. Cezary Mądrzak z Zakładu Biologii Molekularnej Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a promotorami – prof. dr hab. Edward Pospiech i prof. dr hab. Ryszard Słomski z Katedry Biochemii i Biotechnologii naszej Uczelni.
 
Obrona przebiegła bardzo ładnie. Praca uzyskała wyróżnienie. Decyzja Komisji Doktorskiej nadająca Jej stopień doktora została zaakceptowana przez Radę Wydziału i od 13 grudnia 2012 r. jest doktorem nauk rolniczych ze specjalnością w zakresie technologii żywności i żywienia.

 


 

Zdjęcie zbiorowe po obronie doktorantki z promotorami, recenzentami i członkami Komisji Doktorskiej

 

W dniu 4 października 2012 roku o godz. 1000 w Kolegium Rungego naszego Uniwersytetu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Iwanowskiej pt. „Analiza przemian białek i kruchości mięsa z tusz młodego bydła rasy holsztyno-fryzyjskiej poddanych zabiegom tenderyzacji”.

Recenzentami rozprawy byli dr hab. Bożena Danyluk z naszego Instytutu i prof. dr hab. Ryszard Żywica z Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a promotorem – prof. dr hab. Edward Pospiech.

Praca uzyskała wyróżnienie ze strony obu recenzentów. Obrona przebiegła pomyślnie. Decyzja Komisji Doktorskiej nadająca Jej stopień doktora została zaakceptowana przez Radę Wydziału i od 18 października 2012 r. jest doktorem nauk rolniczych ze specjalnością w zakresie technologii żywności i żywienia.

 

Ogłoszenie decyzji Komisji Doktorskiej