Rodzaj studiów:

dzienne magisterskie

Kierunek studiów:

Zootechnika

Specjalność:

Agroturystyka

Nazwa przedmiotu:

Zagospodarowanie turystyczne

Czas i wymiar trwania przedmiotu:

Semestr X – 15 godzin wykładów (2 godziny co 2 tygodnie) i 30 godzin ćwiczeń

Kierownik przedmiotu:

dr Lucyna Przezbórska

Cel przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualnymi tendencjami i kierunkami zagospodarowania i urządzania terenów turystycznych i rekreacyjnych, z uwzględnieniem zasad projektowania, programowania i zagospodarowania tych przestrzeni dla różnych form turystyki i wypoczynku (codziennego, weekendowego, urlopowego), a także zapoznanie z funkcją, rodzajami, wielkością, strukturą i rozmieszczeniem przestrzennym urządzeń turystycznych i rekreacyjnych w Polsce.

Treści programowe:

Przyrodnicze i przestrzenne czynniki warunkujące rozwój turystyki i rekreacji. Planowanie przestrzenne zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego. Elementy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego. Geograficzne strefy kraju i ich zagospodarowanie. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne form obszarów chronionych. Zagospodarowanie turystyczne terenów miejskich i wiejskich. Urządzenia turystyczne i rekreacyjne.

Szczegółowa problematyka przedmiotu:

1.      Turystyka jako zjawisko przestrzenne: turystyczne jednostki przestrzenne, podstawowe pojęcia stosowane w zagospodarowaniu turystycznym, główne kierunki działań w zagospodarowaniu turystycznym;

2.      Wybrane elementy oceny wartości środowiska geograficznego dla potrzeb zagospodarowania turystycznego i prognozowanie w turystyce: cele oceny wartości środowiska geograficznego, walory turystyczne jako podstawa kształtowania przestrzeni turystycznej, wybrane metody oceny wartości środowiska geograficznego, pojemność i chłonność turystyczna, teoretyczne problemy prognozowania, rodzaje prognoz i metody prognozowania, marketing a prognozowanie w turystyce;

3.      Baza materialna turystyki: podział i charakterystyka urządzeń turystycznych, baza noclegowa (podziały, klasyfikacje, charakterystyka, wielkości, rozmieszczenie przestrzenne, kategoryzacja obiektów hotelarskich, wymagania dotyczące wyposażenia, kwalifikacji personelu i zakresu usług), baza żywieniowa, baza towarzysząca, infrastruktura komunikacyjna;

4.      Turystyka wypoczynkowa: problemy turystyki wypoczynkowej w Polsce, urządzenia obsługowo - wypoczynkowe w miejscowościach recepcyjnych, nadmorskie osadnictwo wczasowe, górskie osadnictwo wczasowe, zagospodarowanie turystyczne rejonów pojeziernych;

5.      Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów leśnych i obszarów chronionych, turystyka krajoznawcza i zagospodarowanie turystyczne obiektów zabytkowych i miejscowości o znaczeniu krajoznawczym: pojęcie i przedmiot turystyki krajoznawczej, problemy koncentracji ruchu turystycznego o charakterze krajoznawczym, urządzenia i ich programowanie w zależności od formy podróży turystycznej, szlaki wodne, zagospodarowanie turystyczne nizinnych i górskich szlaków wędrówek turystycznych, ogólne zasady zagospodarowania obiektów zabytkowych, ogólne zasady zagospodarowania turystycznego miejscowości o znaczeniu krajoznawczym;

6.      Turystyka specjalistyczna i turystyka osób niepełnosprawnych: zakres turystyki specjalistycznej (kwalifikowanej) i jej formy, elementy zagospodarowania turystycznego dla potrzeb turystyki specjalistycznej, wybrane formy turystyki kwalifikowanej, turystyka kajakowa i żeglarska, turystyka wędkarska, turystyka myśliwska, turystyka konna, turystyka rowerowa i motorowa, turystyka zimowa; Kierunki adaptacji ośrodków wypoczynkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych;

7.      Turystyka świąteczna, agroturystyka i inne formy turystyki: czynniki warunkujące turystykę świąteczną, zasady zagospodarowania turystycznego terenów wypoczynku świątecznego, inne formy turystyki a zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne (turystyka kongresowa, biznesowa, turystyka religijno-pielgrzymkowa, alternatywna, agroturystyka, turystyka trampingowa i trekkingowa);

8.      Ochrona środowiska a turystyka i wypoczynek: motywy ochrony przyrody, uregulowania prawne ochrony środowiska, zanieczyszczenia środowiska, ochrona krajobrazu, ochrona przyrody a turystyka i wypoczynek, współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony środowiska;

9.      Zagospodarowanie turystyczne w planowaniu przestrzennym: zagospodarowanie jako strategia rozwoju przestrzennego, planowanie przestrzenne, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy prawne a planowanie przestrzenne, przepisy prawne a proces inwestycyjny.

Sposób zaliczenia przedmiotu:

Ćwiczenia – przygotowanie krótkiej prezentacji dotyczącej wybranego przykładu zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego;

Egzamin pisemny


Literatura

1.      Płocka J. (2002): Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego, część I i II, Wydawnictwo Centrum Kształcenia ustawicznego, Toruń.

2.      Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2002): Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3.      Kowalczyk A. (2000): Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

4.      Warszyńska J. red. (2000): Geografia turystyczna świata, cz. I (kraje europejskie) i cz. II (kraje pozaeuropejskie), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5.      http://www.intur.com.pl/biblioteka/

Regulamin przedmiotu:

1.      Zajęcia odbywają się według planów i programów nauczania obowiązujących w Akademii Rolniczej w Poznaniu.

2.      Okresem zaliczeniowym jest semestr. Zajęcia prowadzone są w X semestrze, na V roku studiów dziennych magisterskich w wymiarze 15 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń.

3.      Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

4.      Egzamin z przedmiotu obędzie się w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przy konsultacji ze studentami. Przy egzaminie stosuje się następujące oceny:

bardzo dobry

5,0

dobry plus

4,5

dobry

4,0

dostateczny plus

3,5

dostateczny

3,0

niedostateczny

2,0

5.      Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na wyznaczonym terminie egzaminu wystawiona jest ocena niedostateczna (2,0).

6.      Studentowi przysługuje jedna możliwość poprawiania egzaminu oraz tryb zaliczenia komisyjnego przewidziany Regulaminem Studiów (punkt IV §23/6 i 7).

Kierownik przedmiotu: dr Lucyna Przezbórska

Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej

Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarki Żywnościowej

Coll Maximum V piętro, p.508

tel. 8487116

e-mail: lucyna@au.poznan.pl

http://www.au.poznan.pl/kegz/zeipgz (Prowadzone przedmioty - Zagospodarowanie turystyczne)