Aktualne kierunki badawcze Katedry Agronomii

 • Badania nad agrotechniką i użytkowaniem kukurydzy cukrowej
 • Badania dotyczące biologicznych i agrotechnicznych podstaw produkcyjności jarych mieszanek zbożowych
 • Doskonalenie metod uprawy roślin oleistych
 • Produkcyjność i zmienność plonowania roślin oleistych uprawianych w warunkach Wielkopolski
 • Badania przedrejestracyjne i rejestracyjne odmian roślin uprawnych
 • Badania nad stosowaniem herbicydów i retardantów wzrostu w uprawie podstawowych roślin rolniczych
 • Badania nad kształtowaniem się jakości materiału siewnego roślin rolniczych pod wpływem czynników agrotechnicznych
 • Badania nad doskonaleniem systemu kwalifikacji, a zwłaszcza oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka
 • Badania nad produkcyjnością roślin strączkowych i ich wpływem następczym na plonowanie roślin uprawnych
 • Badania określające przyrodnicze, produkcyjne i ekonomiczne skutki uproszczeń w uprawie roli oraz skutki różnej intensywności uprawy roślin uwzględniającej system organiczny, integrowany i konwencjonalny
 • Badania nad wpływem zmianowania i monokultury oraz nawożenia na plony roślin i właściwości gleby.
 • Wielokierunkowe badania dotyczące wpływu deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie roślin uprawnych w różnych systemach zmianowań