Nagroda im. Profesora Jerzego i Aleksandry Sowińskich

  Zgodnie z wolą prof. dr hab. Jerzego Sowińskiego, jego żony Aleksandry oraz Rodziny Profesora utworzono na Akademii Rolniczej w Poznaniu „Nagrodę im. Profesora Jerzego i Aleksandry Sowińskich”. Nagroda jest przyznawane wyróżniającym się studentom wykonującym pracę magisterską z zakresu uprawy roli i roślin. Szczegółowe zasady jego przyznawania zostały sformułowane w stosownym regulaminie,  zatwierdzonym przez Radę Wydziału Rolniczego w dniu 22 kwietnia 2005 roku. Dla młodszej generacji naszej społeczności akademickiej warto przypomnieć sylwetki fundatorów, a także najbardziej istotne założenia Regulaminu przyznawania tej Nagrody.

         Profesor dr hab. Jerzy Sowiński (1920-1995) był pracownikiem Katedry Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od 1939 roku, bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej, pracował on w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych okupanta niemieckiego w rejonie Brodnicy, będąc jednocześnie aktywnym żołnierzem Armii Krajowej (pseudonim "Rolnik"). Do jego zadań należało werbowanie przedwojennych wojskowych, przygotowanie zrzutowisk lotniczych, pomoc żywnościowa dla jeńców sowieckich i pilotowanie oficerów AK. W latach 1945-1949 studiował na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego.  Tutaj spotkał Aleksandrę Szwakopf, jego przyszłą żonę. Po ukończeniu studiów podjął pracę naukowo-dydaktyczną  na Wydziale Rolniczo Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, a następnie w wyodrębnionej z tego Uniwersytetu  Wyższej Szkole Rolniczej (od 1972 roku Akademii Rolniczej) - początkowo w Zakładzie Szczegółowej Uprawy Roślin i od 1964 roku w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin.  Na Uczelni Profesor przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, uzyskując w 1987 roku tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. 

        Profesor Sowiński znany jest przede wszystkim z licznych prac naukowych poświęconych agrotechnice jęczmienia browarnego. W swoich badaniach, potraktowanych kompleksowo, zwrócił szczególną uwagę na znaczenie czynników klimatycznych i agrotechnicznych na plonowanie i wartość przemysłową jęczmienia. Wyniki tych prac są ciągle aktualne dla praktyki rolniczej oraz dla przemysłu piwowarsko-słodowniczego. Duże znaczenie mają również prace Profesora poświęcone kompleksowej technologii uprawy innych gatunków zbóż, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposoby nawożenia mineralnego oraz ich ochrony przed agrofagami i wyleganiem. Dodać należy również jego osiągnięcia w opracowaniu kompleksowej technologii odchwaszczania wikliny plecionkarskiej, wyrażające się licznymi publikacjami na ten temat oraz wynikami badań, które były podstawą zarejestrowania nowych herbicydów do odchwaszczania tej rośliny. Opublikował m.in. Zagadnienie zadrzewień śródpolnych w świetle początkowych badań w Turwi i Gołębinie (1956, Rocz. Nauk Roln., S.F, T. 71, z. 2); Zagadnienie uprawy jęczmienia browarnego na glebach lekkich (1962, Prace Kom. Nauk Roln. i Leśnych, PTPN. T. 12 (2); Wpływ herbicydów na plon i jakość browarną ziarna jęczmienia i słodu (1974, Roczn. AR w Poznaniu, z. 48); Wpływ herbicydów oraz dodatkowego spulchniania międzyrzędzi na plonowanie wikliny (1988, Rocz. Nauk Rol., S. A, T. 107 (3). Był odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983), Krzyżem AK (1994) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995).

        Pan Profesor Jerzy Sowiński był zaangażowanym i wymagającym nauczycielem akademickim. Autorytet Profesora, doskonała znajomość realiów praktyki rolniczej oraz ścisłe powiązanie badań z jej potrzebami sprawiały, że Profesor był częstym zapraszany w celu wygłoszenia  wykładów dla rolników oraz pracowników przemysłu piwowarsko- słodowniczego. Znany był ze szczególnego zaangażowania w kształcenie dyplomantów.  Pod jego kierunkiem 92 studentów wykonało prace magisterskie. Wymagał obiektywności, dużej odpowiedzialności i osobistego zaangażowania dyplomantów zarówno w realizację badań jak i w pisanie prac. Służył przy tym w pełni własnym zaangażowaniem i pomocą. Olbrzymia większość Jego wychowanków jest mu za to bardzo wdzięczna, o czym świadczy ich pamięć oraz częste kontakty z Profesorem, w czasach gdy jeszcze żył.      

Żona Profesora - Aleksandra Sowińska (1920-1984) w latach II Wojny Światowej, wraz z matką i rodzeństwem, aktywnie działała jako łączniczka (pseud. "Oleńka") w szeregach Armii Krajowej Okręgu Kieleckiego, jednocześnie przygotowując się na tajnych kompletach do egzaminu maturalnego. Po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Poznańskiego pracowała w Stacji Oceny Nasion, a następnie jako kierownik laboratorium w Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Poznaniu (do 1980 roku). Była nie tylko żoną Profesora, ale wielkim przyjacielem młodzieży. Dom, który prowadziła był zawsze przyjazny i otwarty dla magistrantów Profesora. Jej zainteresowanie różnorodnymi problemami studentów i wielka życzliwość pozostaje ciągle w pamięci tych, którzy Panią Aleksandrę spotykali. Była oznaczona m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  

   

   Pełen tekst regulaminu przyznawania „Nagrody im. Profesora Jerzego i Aleksandry Sowińskich” jest do wglądu w Dziekanacie Wydziału Rolniczego.  Poniżej zamieszczono ważniejsze założenia tego regulaminu:

 

REGULAMIN

przyznawania Nagrody im. Profesora Jerzego i Aleksandry Sowińskich dla wyróżniającego się studenta wykonującego pracę magisterską z zakresu uprawy roli i roślin

 § 1.

1.      Zgodnie z wolą zmarłego w 1995 roku prof. dr hab. Jerzego Sowińskiego – pracownika Katedry Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Rodziny Profesora i jego żony Aleksandry ustala się nagrodę zwaną dalej „ Nagrodą im. Profesora Jerzego i Aleksandry Sowińskich”.

 3.      Nagroda Profesora Jerzego i Aleksandry Sowińskich jest przyznawana corocznie dla studenta ostatniego roku studiów magisterskich, wykonującego pracę dyplomową z zakresu uprawy roli i roślin w Akademii Rolniczej w Poznaniu.

5.      Kandydata (-ów) do Nagrody typuje Komisja Konkursowa po zasięgnięciu opinii opiekunów prac magisterskich. Kandydat (-ci) powinien posiadać wysoką średnią ocen za dotychczasowy okres studiów oraz wyróżniać się zaangażowaniem w realizacji pracy dyplomowej.

6.      Wręczenie Nagrody im. Profesora Jerzego i Aleksandry Sowińskich dokonywane będzie po zakończeniu studiów podczas uroczystości absolutoryjnej.

 § 2

1.      W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

a)      Przewodniczący – Prodziekan ds. studiów Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu

b)      dwaj przedstawiciele Rodziny Jerzego i Aleksandry Sowińskich, po jednym z każdej stron (w chwili obecnej Pani Halina Szwakopf  /.../ oraz Pani Urszula Bondarowicz /.../.

c)      Kierownik Katedry Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej w Poznaniu

d)      dwaj przedstawiciele Katedry Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej w Poznaniu (aktualnie prof. dr hab. Zenon Woźnica i dr hab. Irena Małecka).

§ 3

1.      Decyzje o przyznaniu Nagrody Komisja Konkursowa przedkłada Dziekanowi i Radzie Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu.

 2.      Ewidencję dokumentów dotyczących Nagrody im. Jerzego i Aleksandry Sowińskich prowadzi Dziekanat Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu.

 § 5

 1.      Dotychczasowy Regulamin z dnia 13.12.1996r. oraz z dnia 24.11.1998 roku tracą ważność z dniem podpisania niniejszego regulaminu. 

§ 6

 1. Regulamin niniejszy zatwierdziła Rada Wydziału Rolniczego w dniu 22 kwietnia 2005 r.

 

  Do 2004 r. funkcjonowało „Stypendium im. Profesora Jerzego i Aleksandry Sowińskich”.  Stypendium to otrzymali:

1)  w roku akademickim 1997/98 - Jacek Dróżdż, student V roku Wydz. Rolniczego, kierunek Agronomia, magistrant w Katedrze Uprawy Roli i Roślin.

2) w roku akademickim 1998/99 - Daniel Dubicz, student V roku Wydz. Rolniczego, kierunek Agronomia, magistrant w Katedrze Uprawy Roli i Roślin.

3)    w roku akademickim 1999/00 - Magdalena Furmanek i Katarzyna Ślęzak, studenci V roku Wydz. Rolniczego, kierunek Agronomia, magistranci w Katedrze Uprawy Roli i Roślin.

5)    w roku akademickim 2001/02 - Paweł Boczar, student V roku Wydz. Rolniczego, kierunek Agronomia, magistrant w Katedrze Uprawy Roli i Roślin.    

 Opracował: prof. dr hab. Zenon Woźnica