Menu:

More info:

...

Links:

- Strona niemiecka: Strona niemiecka


Cele i zadania

Jest to organizacji typu non-profit nastawiona na szeroko zakrojoną współpracę polskich i niemieckich naukowców w zakresie promowania i koordynacji projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ramach współpracy podejmowane są działania na rzecz wspólnych projektów naukowych, warsztatów i konferencji, wspólnych publikacji oraz wzajemnej wymiany studentów i naukowców.

Na zakończenie trzydniowych warsztatów badawczych „Od teorii do praktyki” w dniach od 24-26 października 2007 r. w Berlinie uczestnicy przyjęli Deklaracje wspólnie wypracowywaną w kolejnych spotkaniach od 2005 r. Deklaracja ta wyznacza główne cele i zadania Sieci.

Ze strony polskiej i niemieckiej współpracują w ramach Sieci liczne ośrodki naukowe podejmujące w swoich pracach problematykę ochrony środowiska.

Struktura organizacyjna

Zgodnie z wolą uczestników spotkań planowane jest utworzenie ośrodków kordynacyjnych po sronie polskiej i niemieckiej. Po stronie polskiej pracami Sieci koordynują biura w Białymstoku i Poznaniu, zaś po stronie niemieckiej w Berlinie i Heidelbergu.

Do zadań biur koordynacyjnych należy komunikacja wewnątrz Sieci, publikacja artykułów z warsztatów oraz organizacja kolejnych warsztatów dla członków Sieci, zarówno w ramach konferencji, jak i w ramach kolejnych wspólnych projektów.