Menu:

More info:

...

Links:

- Strona niemiecka: Strona niemiecka


Deklaracja
„W sprawie energii przyszłości i polityki ochrony klimatu w Europie”


Preambuła

My, niżej podpisani, uważamy dzisiejsze sposoby pozyskiwana i wykorzystywania energii za nietrwałe, a tym samym niemożliwe do utrzymania w przyszłości. Występujemy na rzecz wprowadzenia w Europie zrównoważonej polityki energetycznej i polityki ochrony klimatu, które opierają się na etycznych zasadach międzynarodowej i międzypokoleniowej sprawiedliwości. Wprowadzane będą one konsekwentnie przy pomocy takich zasad zrównoważonego rozwoju jak: wydajność, zgodność i ograniczoność. My, uczestnicy przyjmujemy założenia działania Unii Europejskiej, która już w 1996 roku domagała się organizowania zmian klimatu Ziemi najwyżej do +2˚C do roku 2100. Przy tym nie ma prawa żaden kraj do roszczeń o większą emisję niż inne państwa. Domagamy się od polityków i osób odpowiedzialnych za zapewnienie dostaw energii, aby zastosowali wszelki dostępne środki, a tym samym mogły być utrzymane przyjęte tutaj ograniczenia.

Zrównoważona polityka energetyczna i ochrony klimatu

My, niżej podpisani, rozumiemy zrównoważona politykę energetyczną i politykę ochrony klimatu w sposób następujący:„Zaspokojenie potrzeb na usługi energetyczne po przystępnych cenach, aby zapewnione było zrównoważone wytwarzanie i zastosowanie usług energetycznych bez zagrożeń dla naturalnych podstaw życia. Polityką przyszłości jest tylko taka polityka energetyczna, która stopniowo zastępuje atomowe i kopalne nośniki energii odnawialnymi, oraz efektywnie i znacząco zmniejsza zużycie energii”.

Niebezpieczeństwa i ryzyka

My, niżej podpisani, zgadzamy się, że dzisiejsze formy wytwarzania i konsumpcji energii zawierają, co najmniej następujące niebezpieczeństwa dla przyrody i ludzkości:
1. Zwiększanie się zakresu zmiany klimatu, co prowadzi do potężnych katastrof naturalnych, jak skrajne wielkości opadów, powodzie, potężne wichury, okresy wysokiej temperatury i suszy, jak też może mieć wpływ na wzrost poziomu morza, tajanie obszarów wiecznej zmarzliny i załamanie się Prądu Zatokowego, a tym samym mogłyby być impulsem dla rozwoju nowych migracji ludów.
2. Uwalnianie się substancji szkodliwych, które zagrażają ludzkiemu zdrowiu, biosferze i ekosystemom (związki siarki, tlenki azotu, węglowodory, pyły), szczególnie zagrożenia stanowią – w tym kontekście – niebezpieczeństwa wynikające z zastosowania energii atomowej.
3. Nie do zaakceptowania jest gospodarcza zależność od ropy naftowej i gazu ziemnego, które mogą doprowadzić - w wyniku przewidywanych narastających ograniczeń - do wzrostu cen i kryzysów gospodarczych, jak też do poważnych niebezpieczeństw dla pokoju światowego.

Strategie działań

Aby osiągnąć ten cel nie powinno się - według obecnej wiedzy - przekroczyć koncentracji CO2 w atmosferze na poziomie 425 ppm, co odpowiada rocznej maksymalnej granicy emisji CO2 około 2,5 tony na osobę w wysokości określonej wzorem (w roku 2007):
qt = Q/Nt
qt - ilość CO2 na osobę (w tonach) w czasie t
Q – dopuszczalna ilość CO2w atmosferze w czasie t
Nt - liczba ludności w czasie t.
My, niżej podpisani, jesteśmy zgodni w zakresie tego, że koniecznego obniżenie emisji CO2 w długim okresie czasu nie można pozostawić wyłącznie siłom rynkowym. Stąd też wymaga się od polityków państw członkowskich Unii na płaszczyźnie komunalnej, regionalnej, narodowej i supranarodowej, konsekwentnego wprowadzenia zrównoważonego rozwoju w postaci strategii: wydajności, zgodności i ograniczania, a tym samym przyjęcia instrumentów polityczno-prawnych, które zmienią warunki ramowych działania konsumentów i producentów dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Jednocześnie postulujemy, koniczność podjęcia współpracy Europy z pozostałymi częściami świata na rzecz wypracowania wspólnej polityki emisji CO2. Stąd też popieramy m. in. ekologizację systemu finansowego, światowy system handlu emisjami CO2, jak też instrumenty administracyjne (np. minimalne standardy zachowania ciepła na możliwie niskim poziomie gospodarki energetycznej i obowiązki na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla celów grzewczych).

Wzmocnienie regionalnego tworzenia dochodów poprzez zrównoważoną politykę

My, niżej podpisani, jesteśmy zgodni w zakresie tego, że systematyczny wzrost wydajności energetycznej (szczególnie ochrony cieplnej budynków) i konsekwentna rozbudowa odnawialnych źródeł energii i ich magazynowania stanowią dużą szansę rozwoju regionów. Dlatego popieramy rozwój projektów regionalnych, które przyczyniają się do tworzenia dochodów poprzez zwiększanie regionalnego tworzenie dochodów przez zrównoważoną politykę gospodarczą. Do niej należą przede wszystkim dziedziny zrównoważonej polityki energetycznej i polityki ochrony wód, zrównoważona polityka ochrony gleb i ochrony gatunków, szczególnie poprzez ekologiczne rolnictwo i ogrodnictwo, jak też transport zgodny z wymogami środowiska. Dotyczy to współpracy samorządów i regionów, aby rozwinąć zrównoważoną politykę energetyczną, która opiera się na własnym zaopatrzeniu i samorganizacji, oraz umożliwia regionalne tworzenie dochodów i poprawę jakości życia.