POLSITA jest członkiem międzynarodowej organizacji EFITA (European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment) zrzeszajšcej kilkanaście towarzystw z całego świata.

Zadaniem organizacji zrzeszonych w EFITA jest promowanie wykorzystania technologii informacyjnych w rolnictwie w celu polepszenia jakości żywności, zwiększenia produkcji, promowanie nowoczesnych rozwišzań inżynieryjnych oraz ochrona środowiska naturalnego.

Celem Towarzystwa jest w szczególności:
  • prowadzenie badań w dziedzinie zastosowań informatyki w rolnictwie, gospodarce leśnej i żywnościowej,
  • wspomaganie wymiany wiedzy i doświadczeń zwišzanych z zastosowaniem informatyki w rolnictwie, gospodarce leśnej i żywnościowej,
  • podnoszenie poziomu wiedzy w dziedzinie zastosowań informatyki w rolnictwie, gospodarce leśnej i żywnościowej.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
  • organizowanie spotkań i konferencji, sympozjów, odczytów, prelekcji,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • prowadzenie poradnictwa,
  • organizowanie seminariów mających na celu kształcenie i dokształcanie w zakresie zastosowań technologii informacyjnych w rolnictwie,
  • pracę w grupach roboczych.