Konferencja - Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich 2017

14 września 2017 roku odbyła się, zorganizowana przez pracowników Katedry
Ekonomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Międzynarodowa
Konferencja Naukowa "Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich".

Celem konferencji była prezentacja wyników badań oraz doświadczeń
dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i na
obszarach wiejskich. W ramach konferencji połączono rozważania na temat
spójności jego trzech kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju -wzrostu
gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska. Przeprowadzone
sesje, panele i dyskusje miały za zadanie włączenie się w dyskusję nad
poszukiwaniem rozwiązań uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich, alternatywnych źródeł dochodów ludności wiejskiej oraz
zrównoważonego i zintegrowanego zarządzania surowcami naturalnymi i
ekosystemami.

Problematyka konferencji obejmujmowała następujące obszary tematyczne:
1. Współczesne rolnictwo a cele i zasady zrównoważonego rozwoju
2. Programy rolnośrodowiskowe jako narzędzie realizacji zasad
zrównoważonego rozwoju
3. Ochrona środowiska na obszarach wiejskich
4. Strategie rozwoju zrównoważonego na poziomie regionalnym i lokalnym
5. Lokalna i regionalna polityka stymulowania zrównoważonego rozwoju
6. Znaczenie infrastruktury w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
7. Społecznie odpowiedzialny biznes (CSR) w gospodarce żywnościowej
8. Doradztwo rolnicze w świetle zrównoważonego rozwoju
9. Poziom życia ludności w kontekście zrównoważonego rozwoju
10. Inkluzja ekonomiczna i społeczna ludności wiejskiej
11. Modele i mierniki zrównoważonego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Prelekcje i wystąpienia odbyły się w czterech równoległych sesjach.
Podczas 10 sesji naukowych zaprezentowano ponad 50 referatów. Wśród
moderatorów dyskusji byli: prof. dr hab. Michał Jasiulewicz, prof. dr hab.
Grażyna Karmowska, prof. dr hab. Władysława Łuczka, prof. dr hab. inż.
Justyna Górna, dr hab. Katarzyna Brodzińska, dr hab. Jakub Hadyński, dr
hab. Barbara Hadryjańska, dr hab. Arkadiusz Sadowski, dr Mariusz
Malinowski, dr hab. Sławomir Kalinowski.

Z poważaniem,

S. Kalinowski