Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katedra Botaniki

Nasze publikacje
i nie tylko
Kolegium Cieszkowskich
60-625 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71 c
tel. +48 (61) 848 7695
botanika@up.poznan.pl

linia

Kierownik
prof. dr hab. Małgorzata Klimko tel: 848-76-83 klim@up.poznan.pl

Samodzielni pracownicy naukowi
dr hab. Leszek Bednorz
dr hab. Maria Morozowska
tel: 848-76-99
tel: 848-77-00
lbednorz@up.poznan.pl
mariamor@up.poznan.pl

Adiunkci:
dr inż. Wojciech Antkowiak
dr Sofia Celewicz-Gołdyn
dr Aneta Czarna
dr Piotr Górski
dr Magdalena Janyszek
dr Sławomir Janyszek
dr Magdalena Kluza-Wieloch
dr Piotr Kosiński
dr Renata Nowińska
dr inż. Małgorzata Wyrzykiewicz-Raszewska
tel: 61 848-76-99
tel: 61 848-77-01
tel: 61 848-76-97
tel: 61 848-76-94
tel: 61 848-76-96
tel: 61 848-76-97
tel: 61 848-76-98
tel: 61 848-76-94
tel: 61 848-77-02
tel: 61 848-76-84
wojtas@up.poznan.pl
celewicz@up.poznan.pl
czarna@up.poznan.pl
peter@up.poznan.pl
carexmag@up.poznan.pl
sjan@up.poznan.pl
kluza@owl.up.poznan.pl
kosinski@up.poznan.pl
nowinska@up.poznan.pl
mraszew@up.poznan.pl

St. specjaliści n.-t.
mgr inż. Paweł Urbański
mgr inż. Aleksandra Winiecka
mgr Ilona Wysakowska
tel: 61 848-78-70
tel: 61 848-77-71
tel: 61 848-77-02
ptilium@up.poznan.pl
olawin@up.poznan.pl
ilwys@up.poznan.pl

Specjaliści nt:
mgr Lidia Kasprowicz
tel: 61 848-76-95
lkas@up.poznan.pl

Słuchacze Studium Doktoranckiego
mgr inż. Dominika Dymek
mgr inż. Anna Kowalska
mgr Marek Podsiedlik
mgr inż. Agata Woźnicka
tel: 61 848-78-70
tel: 61 848-76-96
tel: 61 848-77-02


aniak@up.poznan.pl
marekp@up.poznan.pl
agawo@up.poznan.pl

linia

Działalność naukowa:

1. Makro i mikromorfologia, anatomia, zmienność organów wegetatywnych i generatywnych wybranych taksonów Polski i Europy.
2. Taksonomia i chorologia roślin naczyniowych.
3. Badania struktur wiekowych i genetycznych oraz monitoring populacji rzadkich i ginących gatunków roślin.
4. Ekologia i syntaksonomia wybranych grup zbiorowisk roślinnych Polski - wysokogórskie zbiorowiska wyleżyskowe, zbiorowiska leśne i zaroślowe, szuwary turzycowe.
5. Dynamiczne przemiany fitocenoz pod wpływem wybranych czynników naturalnych i antropogenicznych.
6. Flora i ekologia wątrobowców Polski.
7. Ekologia glonów planktonowych ekosystemów słodkowodnych.
8. Fenologia, biologia kwitnienia oraz owocowania wybranych gatunków roślin.

Przedmioty realizowane w Katedrze Botaniki:

Botanika z elementami fizjologii roślin – Technika Rolnicza i Leśna
Botanika z elementami fizjologii roślin – Informatyka i Agroinżynieria
Botanika ogólna – Biologia
Botanika systematyczna - Biologia
Anatomia roślin – Biotechnologia
Botanika – Ogrodnictwo, Architektura Krajobrazu
Botanika z elementami fizjologii roślin – Zootechnika
Botanika rolnicza – Rolnictwo
Szata roślinna Polski – Architektura Krajobrazu
Ekoenergetyka - Energetyka
Ochrona żywych zasobów przyrody – Architektura Krajobrazu
Sporządzanie planów ochrony przyrody – Architektura Krajobrazu
Ocena wartości przyrodniczej krajobrazu – Architektura Krajobrazu
Bioróżnorodność szaty roślinnej – Ogrodnictwo
Biologia roślin ekspansywnych – Ogrodnictwo
Seminarium dyplomowe – Architektura Krajobrazu