Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Informacje o Wydziale

linia
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w swoim rodowodzie powołuje się na istniejącą w latach 1870-1876 Wyższą Szkołę Rolniczą w Żabikowie pod Poznaniem, w której wykładano przedmiot Ogrodnictwo.

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu W roku 1920 wraz z powstaniem Uniwersytetu Poznańskiego na Wydziale Rolniczo-Leśnym utworzono Katedrę Ogrodnictwa, którą po II wojnie światowej reaktywowano w roku 1946. Oddzielenie Wydziału Rolniczo-Leśnego od Uniwersytetu i powstanie Wyższej Szkoły Rolniczej z Oddziałem Ogrodnictwa nastąpiło w roku 1951. Wydział Ogrodniczy jako samodzielna jednostka został powołany 31 sierpnia 1956 roku. W roku 1972 uczelnię przemianowano na Akademię Rolniczą. Od roku 1996 nosi ona imię Augusta Cieszkowskiego. W 2008 roku decyzją Senatu Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego stała się Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku 2010 dokonano zmiany nazwy Wydziału Ogrodniczego na Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

W skład Wydziału wchodzi 13 katedr dysponujących stacjami doświadczalnymi zlokalizowanymi w Poznaniu, Baranowie i Przybrodzie. Stan zatrudnienia 31 grudnia 2010 roku przedstawiał się następująco:
- 20 profesorów tytularnych
- 20 doktorów habilitowanych
- 60 doktorów
- 6 asystentów z tytułem magistra
- 1 starszego wykładowcę
- 57 pracowników technicznych i administracyjnych

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Działalność 107 nauczycieli akademickich wspomagana jest przez 24 uczestników dziennych studiów doktoranckich.
Pracownicy i studenci mogą korzystać z zasobów Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Wydziałowej, na które składa się: 459 879 tomów książek, 222 205 tomów wydawnictw ciągłych, 34 341 woluminów wydawnictw specjalnych. Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu działa w obrębie Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych obejmującej 12 bibliotek naukowych Poznania, wykorzystujących zintegrowany system informatyczny Horizon. Wydział posiada pracownię komputerową z 35 stanowiskami, przeznaczoną do realizacji zajęć dydaktycznych specjalizacyjnych oraz indywidualnej pracy studentów.

linia

Program studiów

Kierunek OGRODNICTWO

Studia na kierunku OGRODNICTWO są dwustopniowe – pierwszego stopnia (inżynierskie) i drugiego stopnia (magisterskie).

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Stacjonarne studia pierwszego stopnia są 3,5 letnie.
Przedmioty realizowane wspólnie na wszystkich specjalnościach:
- Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, ekonomia, 3 przedmioty fakultatywne (do wyboru), technologia informacyjna, bezpieczeństwo z ergonomią, ochrona własności intelektualnych i wychowanie fizyczne.
- Przedmioty w zakresie treści podstawowych: chemia, biochemia, botanika, fizjologia roślin, genetyka i hodowla roślin, ekologia i ochrona środowiska, gleboznawstwo, mikrobiologia, biotechnologia roślin, agrometeorologia.
- Przedmioty kierunkowe: uprawa roli i żywienie roślin, sadownictwo, warzywnictwo, rośliny zielarskie, rośliny ozdobne, zagospodarowanie terenów zieleni, entomologia, fitopatologia, metody ochrony roślin, ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, inżynieria ogrodnicza, mechanizacja ogrodnictwa, dendrologia, nasiennictwo i szkółkarstwo oraz seminarium inżynierskie.

Przedmioty realizowane na specjalności Ogrodnictwo ogólne: kształtowanie terenów zieleni oraz 9 przedmiotów fakultatywnych (do wyboru): grzyby uprawne, rośliny przyprawowe i lecznicze, szkółkarstwo sadownicze, automatyzacja w ogrodnictwie, chemizacja a jakość plonu, owady pożyteczne, pszczelarstwo, krzewy jagodowe, rośliny ozdobne na kwiat cięty, warzywa dla przetwórstwa, rośliny cebulowe i bulwiaste, przechowalnictwo owoców i warzyw oraz warzywa mniej znane.

Przedmioty realizowane na specjalności Hodowla roślin i nasiennictwo: kształtowanie terenów zieleni, biologia rozmnażania, ocena jakości nasion, światowy rynek nasienny, zarządzanie przedsiębiorstwem nasiennym, patologia nasion, produkcja materiału siewnego i szkółkarskiego, przechowalnictwo nasion, doradztwo w nasiennictwie i szczegółowa hodowla roślin.

Przedmioty realizowane na specjalności Kształtowanie terenów zieleni: historia sztuki, rysunek odręczny i techniczny, przyroda a turystyka i rekreacja, geodezja w terenach zieleni, kształtowanie i ochrona krajobrazu, projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych i waloryzacja przyrodnicza.

Przedmioty realizowane na specjalności Ochrona roślin ogrodniczych: kształtowanie terenów zieleni, biologia i zwalczanie chwastów, hodowla odpornościowa, diagnostyka chorób i szkodników, ekonomika ochrony roślin i wybrane zagadnienia z ekologii.

Integralną częścią studiów jest 12 - tygodniowa praktyka zawodowa, realizowana w Stacjach Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz w przedsiębiorstwach i specjalistycznych firmach krajowych i zagranicznych. Ukończenie studiów I stopnia, łącznie z przygotowaniem pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego), upoważnia do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera.

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Studia II stopnia trwają 1,5 roku.
Przedmioty w zakresie treści podstawowych: statystyka i doświadczalnictwo, podstawy biologii molekularnej, biotechnologiczne podstawy rozmnażania, metody instrumentalne analizy produktów naturalnych.

Przedmioty w zakresie treści kierunkowych: ogrodnictwo zrównoważone, rośliny ozdobne, kształtowanie krajobrazu, ochrona środowiska przyrodniczego, współczesne trendy w ochronie roślin, współczesne trendy w nawożeniu roślin, pracownia komputerowa, przedmioty specjalizacyjne realizowane w grupach magisterskich oraz 2 przedmioty fakultatywne: sadownicze rośliny tropikalne, diagnostyka chorób i szkodników, prawne podstawy kształtowania krajobrazu, ogrodnictwo ekologiczne, dekoracje roślinne, grzyby jadalne i lecznicze oraz seminarium magisterskie.

Studia II stopnia kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem dyplomowym i uprawniają do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

Anglojęzyczne studia stacjonarne II stopnia w specjalności: HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO Studia są przeznaczone dla absolwentów kierunku Ogrodnictwo uczelni krajowych z tytułem inżyniera oraz dla absolwentów z zakresu nauk rolniczych, ogrodnictwa lub produkcji roślinnej uczelni zagranicznych ze stopniem Bachelor (B.Sc.) Przedmioty w zakresie treści podstawowych:: molecular biology, statistics, biometrics and trial, biological bases for modern seed technology.

Przedmioty w zakresie treści kierunkowych: seed production and technology, seed testing–routine and advanced methods, genetics and plant breeding, pomological nursery, seed diseases and pests, business management in seed industry, landscape architecture, extension in seed industry, sustainable horticulture, ornamental nursery, landscape modeling and nature protection, modern trends in horticulture, seminary.

STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA

Studia na kierunku Ogrodnictwo, na specjalnościach: Ogrodnictwo ogólne, Kształtowanie terenów zieleni oraz Hodowla roślin i nasiennictwo są dwustopniowe. Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata. Zajęcia odbywają się w formie 2-3 dniowych zjazdów i obejmują cały program wymieniony przy studiach stacjonarnych, realizowany w wymiarze 60%. Podczas zjazdów dydaktycznych (od 7–9 zjazdów w semestrze) przekazywana jest wiedza podstawowa oraz wskazówki dla studentów do samodzielnego studiowania. Na studiach niestacjonarnych I stopnia studenci realizują obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze 2 miesięcy. Ukończenie pierwszego stopnia studiów, łącznie z przygotowaniem pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego), upoważnia do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera. Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i realizowane są w dwóch grupach magisterskich: Ogrodnictwo ozdobne oraz Produkcja warzyw i owoców. Kończą się one przygotowaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem dyplomowym i uprawniają do uzyskania tytułu zawodowego magistra.


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Studia na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU są dwustopniowe, stacjonarne i niestacjonarne.

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Studia I stopnia prowadzone są przez Wydział Ogrodniczy, przy współpracy z pracownikami (specjalistami) zatrudnionymi na innych Wydziałach. Przedmioty kształcenia ogólnego: technologia informacyjna, bezpieczeństwo pracy z ergonomią, ochrona własności intelektualnych, dwa przedmioty fakultatywne (do wyboru), język obcy oraz wychowanie fizyczne. Przedmioty w zakresie treści podstawowych: matematyka, geometria wykreślna, historia sztuki i architektury, ekologia, botanika, ekofizjologia roślin, uprawa gleby i żywienie roślin.

Przedmioty kierunkowe: rysunek, malarstwo i rzeźba, fizjografia, gleboznawstwo, materiałoznawstwo, historia sztuki ogrodowej, grafika inżynierska, zasady projektowania krajobrazu, projektowanie, budowa oraz pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, elementy prawa cywilnego i administracyjnego, ekonomia i zarządzanie, rekultywacja krajobrazu, szata roślinna Polski, dendrologia, ozdobne rośliny zielne, fauna w krajobrazie, inżynieria w terenach zieleni, konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych, budownictwo ogrodowe, instalacje budowlane, gospodarka przestrzenna, geodezja, ochrona środowiska przyrodniczego, ochrona roślin w krajobrazie, waloryzacja przyrodnicza, 3 przedmioty fakultatywne oraz seminarium inżynierskie W programie studiów przewidziana jest 8-tygodniowa praktyka zawodowa, realizowana w obiektach Uczelni i firmach projektowo-wykonawczych. Praktyki obejmują zagadnienia: projektowania obiektów krajobrazu, urządzania i zagospodarowania przyrodniczego terenu, pielęgnowania szaty roślinnej, budownictwa ogrodowego, rekultywacji terenów zdegradowanych, konserwacji obiektów zabytkowych, itp.

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Studia II stopnia prowadzone są łącznie przez dwa Wydziały: Ogrodniczy oraz Melioracji i Inżynierii Środowiska.
Przedmioty w zakresie treści podstawowych: historia i teoria kształtowania przestrzeni, socjologia i psychologia środowiska Przedmioty w zakresie treści kierunkowych: techniki cyfrowe w projektowaniu, systemy informacji przestrzennej, planowanie przestrzenne, inżynieria krajobrazu, ochrona krajobrazu, organizacja i zarządzanie krajobrazem, restytucja krajobrazu, kształtowanie krajobrazu miasta i kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich oraz seminarium.
Przedmioty w zakresie treści programowych realizowane są (do wyboru) w czterech blokach tematycznych:
- planowanie i projektowanie krajobrazu,
- sztuka kształtowania ogrodów,
- zarządzanie i ochrona krajobrazu,
- urządzanie i pielęgnacja krajobrazu.
Studia II stopnia kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem dyplomowym i uprawniają do uzyskania tytułu zawodowego magistra architektury krajobrazu.

STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA

Studia na kierunku Architektura krajobrazu są dwustopniowe. Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata. Zajęcia odbywają się w formie 2-3 dniowych zjazdów i obejmują cały program wymieniony przy studiach stacjonarnych, realizowany w wymiarze 60%. Podczas zjazdów dydaktycznych (od 7–9 zjazdów w semestrze) przekazywana jest wiedza podstawowa oraz wskazówki dla studentów do samodzielnego studiowania. Na studiach niestacjonarnych I stopnia studenci realizują obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni. Ukończenie pierwszego stopnia studiów, łącznie z przygotowaniem pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego), upoważnia do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera architektury krajobrazu. Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i realizowane są w czterech blokach, do wyboru: planowanie i projektowanie krajobrazu, sztuka kształtowania ogrodów, zarządzanie i ochrona krajobrazu, urządzanie i pielęgnacja krajobrazu. Kończą się one przygotowaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem dyplomowym i uprawniają do uzyskania tytułu zawodowego magistra architektury krajobrazu.