HOMEOFERTAO NASSTRUKTURAGALERIAFORUMSTATUT

Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju to dynamiczna organizacja pozarządowa mająca na celu podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiskaDziałalność w zakresie ochrony środowiska prowadzimy od 2000 roku a od 2003 roku posiadamy osobowość prawną. Jesteśmy grupą młodych dynamicznych osób, zainteresowanych rozpowszechnianiem idei zrównoważonego rozwoju w praktyce a nie tylko w teorii.

Do głównych naszych celów należą działania w zakresie:
• ochrony środowiska,
• ochrony przyrody i krajobrazu oraz narodowych dóbr kultury,
• rozbudzania i rozwijania świadomości ekologicznej społeczeństwa,
• nawiązywania współpracy z innymi organizacjami ekologicznymi,
• promocji produktów i usług przyjaznych środowisku,

• wydawania publikacji,
• współpracy z organizacjami administracji rządowej i samorządowej.

Realizujemy te cele poprzez:
• prace badawczo-rozwojowe,
• współpracę z organami władzy publicznej, środkami masowego przekazu i podmiotami gospodarczymi,
• wymianę doświadczeń i wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi i kołami naukowymi,
• doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
• działalność edukacyjną - organizację warsztatów, seminariów, konferencji, festynów i happeningów,
• monitoring w zakresie ochrony środowiska.

Główną naszą działalnością odpłatną jest wykonywanie ekspertyz dla jednostek administracji samorządowej i prywatnych przedsiębiorstw. W ramach działalności statutowej organizujemy różnorodne zajęcia i imprezy eko-edukacyjne oraz szkolenia, seminaria i konferencje naukowe.
Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju skupia osoby kompetentne, posiadające szeroką wiedzę ogólną i specjalistyczną. Dzięki innowacyjnemu spojrzeniu na zagadnienie zrównoważonego rozwoju, realizowane przedsięwzięcia stoją na najwyższym, europejskim poziomie. Bardzo ważna jest dla nas współpraca z placówkami naukowo - badawczymi. W związku z tym przygotowywane ekspertyzy są opiniowane przez najlepszych specjalistów w danej dziedzinie. Dzięki prężnej działalności możemy pochwalić się licznymi sukcesami.

 

Wśród opracowanych przez nas dokumentów znalazły się:

 • Programy ochrony środowiska dla gmin: Miedzichowo, Zbąszyń, Wapno, Iława i Lwówek;

 • Plany gospodarki odpadami dla gmin: Wapno, Iława, Zbąszyń, Lwówek;

 • Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami gminy Zbąszyń;
 • Raport i Sprawozdanie z realizacji w latach 2008-2009 Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Ostrowca Świętokrzyskiego;
 • Program selektywnej zbiórki odpadów dla Akademii Rolniczej w Poznaniu;

 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego dla gminy Miedzichowo;

 • Raport o stanie wód powierzchniowych gminy Krzyż Wielkopolski;

 • Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Płocka;

 • Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gmin: Miedzichowo, Lwówek, Zbąszyń;

 • Program opieki nad zabytkami dla gmin: Miedzichowo i Lwówek;

 • Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Miedzichowo.

 

powrót