HOMEOFERTAO NASSTRUKTURAGALERIAFORUMSTATUT
Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju to dynamiczna organizacja pozarządowa mająca na celu podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.
Powyższy cel realizujemy m.in. poprzez:

I. Wykonywanie i aktualizację ekspertyz dla jednostek administracji samorządowej oraz prywatnych przedsiębiorstw, między innymi:

01. Programów Ochrony Środowiska i ich aktualizacji

02. Planów Gospodarki Odpadami i ich aktualizacji

03. Sprawozdań z realizacji Planów Gospodarki Odpadami

04. Programów Segregacji Odpadów

05. Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

06. Opracowań ekofizjograficznych i Prognoz oddziaływania na środowisko planów i programów

07. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

08. Inwentaryzacji i Waloryzacji Przyrodniczo-Krajobrazowych

09. Bioindykacyjnej Oceny Stopnia Eutrofizacji Wód Powierzchniowych

10. Programów Usuwania Azbestu

11. Projektów Zamknięcia i Rekultywacji Składowisk Odpadów

12. Planów rozwoju lokalnego

13. Programów Rewitalizacji i Renaturyzacji

14. Studium Wykonywalności Inwestycji

15. Ocen Oddziaływania na Środowisko

16. Przeglądów Ekologicznych

II. Przeprowadzanie zajęć z Ekoedukacji

III. Organizację szkoleń, seminariów i konferencji naukowych

IV. Promocja produktów i usług przyjaznych środowisku - www. EKOZAKUPY.net


V. Konsultacje i sporządzanie wniosków o Pozwolenia Zintegrowane i sektorowe


VI. Pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie wdrażania rozwiązań przyjaznych dla środowska

VII. Nawiązanie współpracy z pozarządowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu propagowania oraz wdrażania działań proekologicznych

Programy Ochrony Środowiska

Programy ochrony środowiska są podstawowym instrumentem realizacji Polityki ekologicznej państwa. Sporządzane dla wszystkich szczebli administracji samorządowej, począwszy od jej najniższych poziomów, czyli gmin, umożliwiają najbardziej efektywną ochronę środowiska. Jest to osiągane poprzez uwzględnienie przy sporządzaniu programu specyfiki oraz rzeczywistych potrzeb i możliwości gminy/powiatu, na nich bowiem spocznie większość obowiązków związanych z wdrażaniem programu.

Programy ochrony środowiska wskazują tzw. "miejsca zapalne" w środowisku, wywołane niezrównoważonym rozwojem gospodarczym oraz przedstawiają konkretne propozycje działań zmierzających do stopniowej likwidacji zagrożeń. Hierarchiczne uporządkowanie celów pod kątem ich ważności, decyduje o podziale przyszłego budżetu gminy/powiatu i spodziewanych środków pomocowych przeznaczonych na ochronę środowiska.

Od momentu uchwalenia przez Sejm RP Prawa ochrony środowiska (27.04.2001 r.) na organach administracji samorządowej wszystkich szczebli spoczywa ustawowy obowiązek sporządzania programów ochrony środowiska i ich aktualizacji co 4 lata.

Do korzyści wynikających z opracowania i wdrożenia Programu ochrony środowiska należą:
- realizacja obowiązku nałożonego na samorządy terytorialne przez polskie prawodawstwo,
- realizacja zobowiązań przedakcesyjnych, związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
- realizacja założeń II Polityki ekologicznej państwa oraz Programu wykonawczego do II polityki ekologicznej państwa,
- możliwość ubiegania się o krajowe i unijne fundusze na realizację programu,
- poprawa jakości środowiska i warunków bytowych mieszkańców,
- promocja gminy,
- źródło informacji o stanie środowiska w gminie,
- identyfikacja obszarów cennych przyrodniczo,
- możliwość wykorzystania programu jako źródła danych dla innych opracowań.

Integralną częścią sporządzanego przez nas Programu ochrony środowiska jest 9 map tematycznych w skali 1:50 000 w przypadku gmin oraz 1:200 000 w przypadku powiatów. Są to:
- mapa topograficzna,
- mapa hydrograficzna,
- mapa hydrogeologiczna,
- mapa geologiczna,
- mapa glebowo - rolnicza,
- mapa siedlisk leśnych,
- mapa roślinności potencjalnej,
- mapa infrastruktury
- mapa zagospodarowania przestrzennego.

Dużą uwagę, w przeciwieństwie do zdecydowanej większości firm konsultingowych, przywiązujemy do własnych prac badawczych, które obejmują:
- ankiety wykonane metodą reprezentacyjną wśród losowej próby mieszkańców gminy / powiatu,
- inwentaryzację i waloryzację przyrodniczo - krajobrazową charakteryzowanego obszaru,
- bioindykacyjną ocenę stopnia eutrofizacji oraz różnorodności biologicznej wód powierzchniowych.

Dzięki szerokiej i ścisłej współpracy z placówkami naukowo - badawczymi wykonane przez nas analizy są rzetelne i dokładne.

Podstawy formalno - prawne opracowania Programu: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001 r.z późn.zm.). 
powrót

Plany Gospodarki Odpadami

Wykonywane przez nas programy gospodarki odpadami wykorzystują możliwości logistyki w celu organizacji procesu gospodarowania odpadami i są zgodne z najnowszym stanem wiedzy na ten temat.

Programy te zawierają m.in.:
- ocenę obecnego systemu gospodarki odpadami,
- propozycje zmian w systemie zbiórki odpadów,
- analizę ekonomiczną wdrożenia i funkcjonowania systemu,
- koncepcję edukacji ekologicznej,
- harmonogram wdrożenia systemu,
- atrakcyjne oferty firm trudniących się odbiorem odpadów.

Proponujemy organizowanie gospodarki odpadami przy użyciu dwóch rodzajów metod, a mianowicie:
- metodą Holsystem, polegającą na selektywnej zbiórce poszczególnych odmian surowców wtórnych oraz odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania do małych pojemników przydomowych (często pojemniki w tej metodzie zastępowane są workami, a makulatura pakowana jest w paczki).
- metodą Bringsystem, polegającą na selektywnej zbiórce surowców wtórnych i odpadów do unieszkodliwienia w pojemnikach rozstawionych na poszczególnych osiedlach i w uczęszczanych przez mieszkańców miejscach (np. obok sklepów, dworców). W tej metodzie stosuje się pojemniki o większej pojemności, gdyż są przeznaczone do obsługi około 500 mieszkańców.Obiektom infrastruktury społeczno - gospodarczej przyporządkowana zostaje odpowiednia ilość kontenerów i worków, obliczona dla każdego rodzaju surowców wtórnych. Stosuje się tu wskaźniki objętościowe i masowe nagromadzenia odpadów komunalnych i przemysłowych z uwzględnieniem typu zabudowy.

Opracowywane przez nas Programy gospodarki odpadami są skutecznym sposobem ograniczenia ilości odpadów trafiających na wysypisko przy maksymalizacji odzysku surowców wtórnych. Znacznie zmniejsza to koszty, jakie są związane z pozbywaniem się odpadów w konwencjonalny sposób.
powrót

 

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, zgodnie z  nowymi zapisami Ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441) organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy oraz zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca, po upływie okresu sprawozdawczego (art. 14 ust. 13, pkt. 1).

Oznacza to, że już niebawem, bo do 31 marca 2007 r., pierwsze sprawozdanie z gminnego planu gospodarki odpadami powinno zostać przedłożone Radzie Państwa Gminy i Zarządowi Powiatu.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom proponujemy Państwu sprawne i kompleksowe przygotowanie stosownego sprawozdania, zgodnego z aktualnymi wymaganiami Ministerstwa Środowiska oraz stanem realizacji każdego z zadań zapisanych w Planie gospodarki odpadami dla Państwa Gminy. Indywidualne i staranne podejście do analizowanych zagadnień pozwoli na bezproblemowe wykorzystanie wniosków zawartych w sprawozdaniu na potrzeby przyszłej aktualizacji Planu.


powrót


Segregacja Odpadów „U Źródła”

Celem Programu Selektywnej Zbiórki Odpadów „u źródła” jest promowanie przyjaznego użytkownikom sposobu segregacji odpadów przy zastosowaniu stelaży z oddzielnymi workami na makulaturę, tworzywa sztuczne i szkło oraz wyposażenie różnych jednostek administracyjnych i szkół z terenu gminy w pojemniki „edukacyjne” do segregacji jako elementu uzupełniającego edukację ekologiczną. W ramach Programu oferujemy:
• kampanię informacyjno - edukacyjną;
• badanie opinii społecznej;
• wykonanie badań ilości i morfologii wytwarzanych odpadów oraz skuteczności dotychczasowej selektywnej zbiórki;
• kontakt i pośrednictwo z wytwórcami zestawów workowych oraz pojemników edukacyjnych.
powrót

Strategie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Opracowywane przez naszą organizację Strategie rozwoju społeczno – gospodarczego ułatwiają jednostkom samorządu terytorialnego podejmowanie racjonalnych i kompleksowych działań zmierzających do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Tworzony przez nas dokument oparty jest na analizie obecnego stanu wewnętrznego i zewnętrznego gminy/powiatu oraz na opiniach i postulatach mieszkańców. Dokument ten zawiera m.in.:
• opis aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze objętym działaniem,
• określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń,
• charakterystykę wyznaczonych obszarów strategicznych,
• cele i sposoby ich osiągnięcia,
• harmonogram wdrażania,
• plan finansowy.

Celem Strategii jest wskazanie działań, które są konieczne do osiągnięcia pożądanego, pozytywnego kierunek rozwoju gminy. Dokument ten jest również ważnym źródłem informacji o obecnym stanie społeczno-gospodarczym gminy. Stanowi on także doskonałe narzędzie do pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej, gdyż jednym z kryteriów przy rozpatrywaniu wniosków o środki pomocowe jest zgodność realizowanego zadania z zapisami strategicznymi.

Najważniejszą jednak funkcją przygotowanej przez nas strategii jest sformułowanie kompleksowej koncepcji rozwoju lokalnego i wyznaczenie kierunku działań dla administracji samorządowej. Opracowana Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego jest bowiem deklaracją przyszłego stanu gminy/powiatu, do którego należy dążyć poprzez realizację konkretnych zadań w niej zawartych przy jak największym zaangażowaniu społeczności.
powrót

Opracowania Ekofizjograficzne

Opracowania ekofizjograficzne zostały wprowadzone do procedur związanych ze sporządzaniem opracowań planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 56, pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 9 listopada o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2000, nr 109, poz.1157) i utrzymane przez Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Zakres oraz formę opracowań ekofizjograficznych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298).

Dokumentacja ekofizjograficzna sporządzana jest przed przystąpieniem do prac planistycznych w celu uwzględnienia uwarunkowań przyrodniczych w konstruowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Stanowi ona podstawę do zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju przy formułowaniu ustaleń dotyczących przeznaczania terenów na określone cele oraz określania zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Umożliwia ocenę stanu i funkcjonowania środowiska, jego wrażliwości i odporności na degradację oraz zdolności do regeneracji, a także ocenę walorów i zasobów środowiska w prognozie oddziaływania na środowisko projektów planów zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiadająca aktualne opracowanie ekofizjograficzne może go użyć do celów sporządzania wszystkich planów z terenu nim objętego.

Proponujemy współpracę z jednostkami samorządowymi jak i biurami planistycznymi zajmującymi się sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przy sporządzaniu takiej dokumentacji, aby wszelkie działania podejmowane w gminach były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektów MPZP lub Studium uwarunkowań...

 

"Prognoza oddziaływania na środowisko..."przedstawia wyniki analiz i ocen skutków realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium na powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, zwierzęta i rośliny - we wzajemnym ich powiązaniu, oraz na ekosystemy i krajobraz.

 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządza się równolegle z pracami nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a obowiązek jej sporządzenia wynika z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

 

Proponujemy współpracę z jednostkami samorządowymi jak i biurami planistycznymi zajmującymi się sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przy sporządzaniu takiej dokumentacji, aby wszelkie działania podejmowane w gminach były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.


powrót

Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyprzedza sporządzanie planów miejscowych i ich praktyczne stosowanie. Określa ono politykę przestrzenną gminy na podstawie rozpoznanych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, nadaje generalny kierunek dalszym opracowaniom planistycznym oraz pozwala na uzyskanie szerokiej akceptacji dla decyzji najważniejszych dla całej wspólnoty samorządowej.

Celem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest:

 • Określenie istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z rozwojem gminy;

 • Wyznaczenie obszarów objętych ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz określenie        zasad ich użytkowania;

 • Sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki  przestrzennej gminy;

 • Koordynacja planów miejscowych i wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania          terenu.

 • Wspomaganie działań podmiotów gospodarczych i promocji gminy.

 

Powyższe cele wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), a pośrednio z innych ustaw oraz regulacji prawnych dotyczących kompetencji samorządów.


Dzięki szerokiej i ścisłej współpracy z placówkami naukowo - badawczymi wykonane przez nas dokumenty są rzetelne i dokładne.
powrót

Inwentaryzacja i Waloryzacja Przyrodniczo-Krajobrazowa

W ramach działalności naszej organizacji wykonujemy również inwentaryzacje i waloryzacje przyrodniczo - krajobrazowe. Mają one na celu identyfikację oraz ocenę obszarów i obiektów cennych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym oraz kulturowym. Dzięki temu możliwe staje się podejmowanie racjonalnych działań zmierzających do praktycznej realizacji założeń zrównoważonego rozwoju.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczo - krajobrazowej. Podczas prac terenowych identyfikowane są potencjalne obiekty ochrony indywidualnej oraz obszarowej jak również te miejsca, które narażone są na degradację wynikającą z działalności człowieka. Powyższe badania dają podstawę do przeprowadzenia waloryzacji przyrodniczej, w ramach której określane są stopnie "cenności" dla poszczególnych fragmentów analizowanego obszaru. Informację tą powinno się wykorzystać między innymi przy wytyczaniu regionów zagospodarowania przestrzennego. Przykładowo obszary o wysokiej wartości wskaźnika waloryzacyjnego mogą być przeznaczone pod rozbudowę szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych, natomiast w miejscach o mniej cennych można wybudować bazę noclegową.

Metodyka badań
1. Prace terenowe prowadzone są w oparciu o mapy topograficzne w skali 1:10 000.
Inwentaryzacji podlegają trzy podstawowe elementy przyrodniczo - krajobrazowe: zadrzewienia, cieki i oczka wodne. Dla każdego z tych obiektów stosuje się wieloparametrowy opis przestrzenny. Najważniejszym celem prac jest identyfikacja obiektów cennych przyrodniczo, które mogą zostać objęte ochrona indywidualną (np. pomniki przyrody) lub przestrzenną (np. użytki ekologiczne, rezerwaty przyrody). Prowadząc badania wykorzystujemy wytyczne opracowane przez Katedrę Ochrony i Kształtowania Środowiska Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. W przypadku charakterystyki oczek i cieków wodnych opisowi podlegają parametry abiotyczne oraz ogólne cechy fitocenoz wodnych oraz ekotonowych. Uwzględnia się także typ użytkowania terenu w otoczeniu obiektu, co pozwala miedzy innymi na ustalenie potencjalnych źródeł zagrożenia ekologicznego. Inwentaryzacja zadrzewień obejmuje identyfikację gatunków, szacunkowy wiek, stan zdrowotny, morfologię terenu, usytuowanie w obrębie ekosystemu, a także inne cechy (ekologiczne znaczenie łącznikowe, wartość wiatrochronną, czy oddziaływanie na krajobraz).

2.Waloryzacja krajobrazowa
W oparciu o przeprowadzoną wcześniej inwentaryzację oraz mapę obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną wykonywana jest waloryzacja krajobrazowa. W celu uzyskania całkowicie obiektywnych i wiarygodnych danych stosujemy metodykę opracowaną przez Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu poprzez podzielenie analizowanego obszaru na kwadraty o boku 1 km.

Podczas wykonywania prac terenowych i analitycznych szczególną uwagę zwracamy na:
- istniejące i projektowane formy ochrony przyrody oraz zakres ochrony konserwatorskiej,
- wartości ogólnoprzyrodnicze wynikające ze sposobu użytkowania gruntów, bogactwa rzeźby terenu, występowania zbiorników wodnych, gęstości sieci rzecznej, gęstości i rodzaju zadrzewień oraz dewastacji krajobrazu przez duże żwirownie, stawy rybne, fermy drobiu itp. Wymienione kryteria zostają wycenione w skali punktowej, która składa się na pięciostopniową ocenę waloryzacyjną. Suma punktów uzyskana dla analizowanego kwadratu powierzchni określa jego walory przyrodnicze oraz zróżnicowanie krajobrazowe. Zaszeregowanie kwadratu do poszczególnych pięciu klas waloryzacji uzyskujemy przez zastosowanie progów granicznych.

Efektem końcowym jest mapa z naniesionymi kategoriami waloryzacji obrazująca atrakcyjność poszczególnych fragmentów opracowywanego obszaru. W oparciu o wykonaną inwentaryzację i waloryzację tworzyć można różne formy ochrony przyrody, zarówno większe, np. obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty, jak i małe formy ochrony przyrody, takie jak: ścieżki dydaktyczne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne. W ramach naszej działalności zajmujemy się również opracowywaniem programów renaturyzacji wybranych obiektów (np. cieków, jezior, wyrobisk, nieużytków), mających na celu przywrócenie ładu ekologicznego na tych obszarach.
powrót

Bioindykacyjna Ocena Stopnia Eutrofizacji Wód Powierzchniowych

Ochrona środowiska wodnego przed substancjami biogennymi jest jednym z najważniejszych problemów, z jakimi muszą borykać się władze samorządowe. W razie skażenia wód powierzchniowych tymi związkami niezbędne są często kosztowne analizy chemiczne, które nie zawsze dają pożądane efekty.
Nasza organizacja, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na kompleksowe i tanie analizy biogenów w wodach powierzchniowych, zawarła w swej ofercie nowoczesne metody oceny zawartości oraz źródła ich pochodzenia. Opierają się one na wykorzystaniu bioindykatorów [gatunków roślin wskaźnikowych].

Wykonujemy dwa typy ekspertyz:
1) Dla powierzchniowych wód stojących : wykonywana jest syntetyczna ocena trofizmu wód zbiorników kilkoma metodami, między innymi metodą Ellenberga. Identyfikowane są źródła napływu oraz dystrybucja substancji biogennych. Wykonana ekspertyza zwiera między innymi:
- ocenę degradacji zbiornika wodnego,
- identyfikację źródeł napływu substancji biogennych,
- prognozę zmian dla analizowanego obiektu,
- propozycję działań zmierzających do zahamowania procesu eutrofizacji i degradacji.

2) Dla powierzchniowych wód płynących : wykonywana jest ekspertyza z wykorzystaniem brytyjskich metod:
- MTR (Mean Trophic Rank) - ocena eutrofizacji i źródeł zanieczyszczeń substancjami biogennymi
- RHS (River Habitat Survey) - ocena parametrów fizycznych rzeki, przede wszystkim zmian pochodzenia antropogenicznego. Wykonana ekspertyza zwiera między innymi:
- ocenę degradacji rzeki,
- identyfikację źródeł napływu substancji biogennych,
- prognozę zmian dla analizowanego obiektu z uwzględnieniem parametrów fizycznych i gospodarowania w zlewni bezpośredniej,
- propozycję działań zmierzających do zahamowania procesu eutrofizacji i degradacji cieku wodnego.

Powyższe dwie metody składają się na kompleksową ekspertyzę zmian antropogenicznych w obrębie cieku wodnego i jego bezpośrednim sąsiedztwie.
powrót

Programy Usuwania Azbestu

Azbest i wyroby azbestowe stanowią jeden z najbardziej uciążliwych odpadów z uwagi na duże rozpowszechnienie oraz rakotwórcze działanie na ludzi. W latach 90-tych wprowadzono zakaz jego stosowania, a w maju 2002 r. Rada Ministrów RP przyjęła Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. W celu realizacji wszystkich zadań przewidzianych w tym dokumencie, niezbędne jest zaangażowanie administracji publicznej i różnych instytucji działających na trzech poziomach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym.

 

Obowiązek opracowania "Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest" na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym, wynika z zapisów "Krajowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku. W "Krajowym programie..." określono również termin wykonania programów dla gmin i powiatów na 31.12.2006 r.

Głównym celem gminnego/ powiatowego programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/powiatu oraz ich bezpieczne składowanie i prawidłowe unieszkodliwienie a także edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu i pomoc w pozyskaniu środków na jego bezpieczne usunięcie.

Opracowanie takiego programu jest niezbędnym warunkiem do ubiegania się o środki z zewnątrz na ten cel, z Powiatowego lub Wojewódzkiego, a nawet Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (koszty udziału w realizacji programu kształtują się zwykle następująco: 10% wartości zadania stanowi wkład własny właściciela nieruchomości, 10% - środki gminy, 80% - środki funduszy ochrony środowiska).

 

"Krajowy program usuwania azbestu..." określa czas usunięcia ww. wyrobów na okres do roku 2032 r., dlatego też niezwykle ważną sprawą w chwili obecnej jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz zaplanowanie i realizacja szeregu działań w tym kierunku. Ponadto Burmistrzowie/Wójtowie mają obowiązek przedkładać wojewodzie (do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy - począwszy od danych za rok 2003) informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r.).

 

W związku z powyższym proponujemy Państwu pomoc w zakresie:
• sporządzania powiatowych/gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów azbestowych:

aaa1. Inwentaryzacja obiektów zawierających azbest.
aaa2. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka.
aaa3. Zapoznanie mieszkańców z procedurami usuwania, zabezpieczania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.
aaa3. Zapoznanie i pomoc mieszkańcom gminy w pozyskiwaniu środków finansowych na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

  • monitoringu realizacji „Programów usuwania azbestu...”,
  • sporządzania wniosków dotyczących organizacji i finansowania stosownych przedsięwzięć dotyczących „Programu…”.


  powrót

  Projekty Zamknięcia i Rekultywacji Składowisk Odpadów

  Zarządzający składowiskami odpadów, na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, zobowiązani zostali, by do 31 grudnia 2005 r. dostosować swe składowiska do aktualnych wymogów prawnych, bądź je zamknąć. Technicznie i ekonomicznie zasadna jest modernizacja tylko kilkudziesięciu spośród ponad tysiąca polskich składowisk. Większość z nich powinna być wkrótce zamknięta i zrekultywowana. Wiąże się z tym konieczność uzyskania decyzji administracyjnej, po uprzednim opracowaniu projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska. Również ten dokument mieści się w zakresie działalności naszego stowarzyszenia. Projekt rekultywacji składowiska wykonujemy w oparciu o wyniki badań geologicznych i hydrogeologicznych z uwzględnieniem:
  • celu rekultywacji, zabiegów ograniczających zagrożenie dla wód podziemnych i powierzchniowych z wariantami technologicznymi drenażu i uszczelnienia składowiska,
  • metod ograniczenia szkodliwego wpływu na powietrze atmosferyczne z wariantami technologicznymi systemu odgazowania i uszczelnienia składowiska,
  • harmonogramu i zakresu działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów wraz z kosztorysem inwestorskim, warunków monitoringu i sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów.
  powrót

  Plan Rozwoju Lokalnego (PRL)

  Plan Rozwoju Lokalnego ma na celu aktywizację społeczną i gospodarczą obszaru objętego planem oraz wzrost jego konkurencyjności. Działania wynikające z tego dokumentu mają przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy/powiatu oraz powinny tworzyć warunki do wzrostu zatrudnienia. Zawarty w Planie Rozwoju Lokalnego kilkuletni, szczegółowy, wykaz zadań pozwala na zaplanowanie prac projektowych i organizacyjnych jednostek administracji samorządowej, przez co usprawnia realizację poszczególnych zadań i pozwala na ewentualne przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków

  Ponadto Plan rozwoju lokalnego wymagany jest obligatoryjnie w przypadku ubiegania się przez samorządy o pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - działanie 3.1. „Obszary wiejskie” oraz działanie 3.2. „Obszary podlegające restrukturyzacji”.

  Podstawą do sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) i dokumentem określającym jego ramy merytoryczne jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), będący jednym z siedmiu programów operacyjnych służących realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

  Warto skorzystać z fachowej pomocy przy sporządzaniu Planu Rozwoju Lokalnego tym bardziej, że koszty opracowania dokumentacji stanowią wydatek kwalifikujący się do refundacji z funduszy strukturalnych.
  powrót

  Programy Rewitalizacji

  W odpowiedzi na wyzwania stawiane samorządom, w szczególności pod względem tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu gminy w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej (2004-2006), Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju podejmuje się opracowania Programów Rewitalizacji. Są one programem wieloletnich działań, wpisujących się w strategię rozwoju gminy. Zasadniczym celem tych dokumentów jest przywracanie konkurencyjności społeczno-gospodarczej i zrównoważony rozwój określonych terenów i obszarów, które utraciły dotychczas pełnione funkcje np.: społeczne czy gospodarcze. Program Rewitalizacji oprócz diagnozy społeczno-gospodarczej gminy przedstawia jej słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia. Wskazuje także kierunki działań o charakterze strukturalnym. W związku z powyższym wymaga on kompleksowego ujęcia wielu różnorodnych dziedzin tj. sfery ekonomicznej, społecznej, ekologicznej, finansowej i przestrzennej.

  Pożądanym następstwem realizacji Programu będzie ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym nadanie zdegradowanym obiektom nowych funkcji społeczno-gospodarczych, a ponadto zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny. Programy Rewitalizacji są niezbędne w przypadku ubiegania się o pomoc finansową z funduszy europejskich w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). powrót

  Studium Wykonalności Inwestycji

  Studium wykonalności (ang. feasibility study) to jeden z podstawowych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o dofinansowanie zarówno z krajowych jak i zagranicznych funduszy i programów pomocowych. Jest to także niezbędny załącznik dla projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

  Podstawowym celem studium jest dostarczenie wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi jak i instytucji finansującej. Dokument ten obejmuje wszelkie aspekty handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne i związane ze środowiskiem przyrodniczym projektu inwestycyjnego. Podstawowe elementy studium wykonalności załączonego do wniosku o dofinansowanie to:
  • Charakterystyka podmiotu projektu,
  • Opis tła projektu (otoczenia społeczno-gospodarczego projektu),
  • Analiza obecnej sytuacji wraz z prognozą na następne lata,
  • Identyfikacja problemów i przełożenie ich na cele projektu,
  • Opis i analiza celów, rezultatów i produktów projektu

  Zwracamy dużą uwagę na komplementarność projektu z innymi działaniami i programami, a szczególnie na powiązania z projektami realizowanymi ze środków unijnych, jak i innych środków zagranicznych, czy krajowych. Konstrukcja i treść merytoryczna studium zapewni o zdolności organizacyjnej beneficjenta do wdrożenia projektu.
  powrót

  Oceny Oddziaływania na Środowisko

  Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) to opracowanie o charakterze techniczno-przyrodniczym, którego celem jest analiza możliwości realizacji inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska. Jest to procedura dostarczająca niezbędnych informacji osobom podejmującym decyzje administracyjne i lokalizacyjne oraz angażująca społeczeństwo w proces podejmowania decyzji. OOŚ ma na celu określenie rodzajów i skali ewentualnych zagrożeń związanych z planowaną działalnością człowieka, porównanie alternatywnych rozwiązań (włącznie z opcją braku działań) oraz zidentyfikowanie możliwych do zastosowania przeciwdziałań minimalizujących oddziaływanie. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagają przedsięwzięcia wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2002 r. Nr 179 poz.1490). OOŚ mogą być również wykonywane w odniesieniu do innych przedsięwzięć na podstawie decyzji administracyjnej. Wprowadzenie nowych regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska istotnie rozszerzyło zakres ocen, obejmując m.in obok przedsięwzięć inwestycyjnych również projekty dokumentów o charakterze programowym i planistycznym. Prognoza oddziaływania na środowisko tych dokumentów przeprowadzana jest w celu określenia skutków dla środowiska decyzji strategicznych, zapadających na szczeblu polityki, planowania i programowania.
  powrót


  Przeglądy Ekologiczne

  W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko instalacji już istniejących, organ ochrony środowiska może zobowiązać podmiot prowadzący instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, art. 237.). Cel i zakres tego opracowania jest bardzo podobny do Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko.
  powrót


  Ekoedukacja

  W Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 edukacja ekologiczna społeczeństwa uznawana jest za jeden z ważniejszych instrumentów realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa jest podstawą zrozumienia potrzeb w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wdrażania zasad ekorozwoju.

   

  Pragniemy zaproponować Państwu przeprowadzenie cyklu spotkań dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum pod hasłem:

  Przekazywane przez nas informacje są zgodne z Narodową Strategią Edukacji Ekologicznej i Narodowym Programem Edukacji Ekologicznej oraz aktualnym ustawodawstwem. Program zajęć stanowi doskonałe uzupełnienie ścieżek edukacyjnych realizowanych w ramach zajęć szkolnych. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych, plastycznych, parateatralnych. Zagadnienia ochrony środowiska przybliża dzieciom stworzona przez nas postać EKUSIA. Na naszych warsztatach uczniowie się nie nudzą, gdyż uczą się poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo. Tematyka zajęć w dużej mierze odnosi się do najbliższego otoczenia czyli miejscowości, gminy, powiatu. Realizację każdego z tematów przewidujemy w grupach maksymalnie 30 osobowych w trakcie 1 godziny lekcyjnej (45 min). Proponujemy zajęcia z następujących tematów:
  • „Jestem częścią środowiska”
  • „Najcenniejsze skarby w zasięgu ręki”
  • „Główne zagrożenia dla środowiska w Naszej okolicy”
  • „Jak w moim regionie rozwiązywane są problemy zanieczyszczeń środowiska?”
  • „Co ja mogę zrobić dla środowiska?”
  • „Encyklopedia Małego Ekologa ”
  • „Czysta energia”
  • „Antidotum na odpady”
  • „Formy ochrony przyrody”
  • „W sercu Europy”
  • „Rolnictwo ekologiczne”
  • „Internet w służbie środowisku”

  Istnieje również możliwość dostosowania programu zajęć do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestników oraz poszerzenia listy tematów. Z naszej oferty można wybrać dowolną liczbę tematów lub cały pakiet. Ze względów organizacyjno-ekonomicznych prosimy jednak, aby jednorazowa akcja edukacyjna obejmowała minimum 3 godziny zajęć.

  powrót

  Promocja produktów i usług przyjaznych środowisku

  Stowarzyszenie realizuje ten cel poprzez internetowy portal www.EKOZAKUPY.net.

  Portal ma charakter non-profit i ma na celu promocję produktów i usług przyjaznych dla środowiska oraz ułatwienie dostępu do nich poprzez bezpośredni kontakt z producentem lub krajowym dystrybutorem danego produktu lub możliwość ich zakupu w sklepie internetowym. Naszym celem jako organizacji pro-ekologicznej jest przede wszystkim rozpowszechnienie korzystania z produktów i usług przyjaznych środowisku a także promowanie nowych pomysłów i technologii służących jego ochronie.

   

  powrót

  Konsultacje i sporządzanie wniosków o Pozwolenia Zintegrowane

  Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną będącą w praktyce rodzajem szczegółowej licencji na prowadzenie instalacji, na warunkach ustalonych dla wszystkich komponentów środowiska oraz przy spełnieniu wymagań technicznych określonych jako najlepsze dostępne techniki (BAT). System pozwoleń zintegrowanych wprowadzony został Dyrektywą Rady 96/61/WE z 24 września 1996 r. zwanej Potocznie Dyrektywą IPPC i przetransponowany do polskich przepisów Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

  Instalacje podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego (instalacje typu IPPC) określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2002 r., Nr 122, poz.1055). Chociaż uzyskanie takiego pozwolenia wymaga spełnienia przez zakład szeregu wymagań to jednak prace przygotowawcze prowadzące do uzyskania pozwolenia zintegrowanego mogą przynieść korzyści zakładom typu IPPC m.in:
  • zmniejszenie ryzyka związanego z działaniem zakładu co czyni go bardziej atrakcyjnym dla inwestorów,
  • poprawę zarządzania przepływem zasobów, z których korzysta zakład, np. wody, energii, surowców, co może prowadzić do oszczędności finansowych,
  • zwiększenie dostępu do rynków międzynarodowych w oparciu o zalety środowiskowe zakładu,
  • zwolnienie z 6 rodzajów pozwoleń „sektorowych” dla instalacji typu IPPC

  Wszystkie istniejące instalacje powinny uzyskać pozwolenie zintegrowane do 1 stycznia 2004 r., jednakże Minister Środowiska wydał rozporządzenie przesuwające te datę dla poszczególnych typów instalacji, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2007 r. Wszystkie nowe instalacje muszą uzyskać pozwolenie zintegrowane przed uruchomieniem. W ramach naszej działalności oferujemy konsultacje i pomoc przy sporządzaniu wniosków o pozwolenie zintegrowane zgodnie z aktualnym ustawodawstwem i wytycznymi Ministerstwa Środowiska.

  powrót

  Pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie wdrażania rozwiązań przyjaznych dla środowiska